Opšti uslovi saradnje za pismeno prevođenje

Osnovni zahtevi

 • Jezička kompetencija: prevodilac mora dobro da razume tekst, odnosno temu na izvornom jeziku i da u potpunosti vlada jezikom na koji prevodi; mora da poznaje što je moguće širi registarski dijapazon (od standardnog jezika do specifičnosti stručne terminologije).
 • Prevodilačka kompetencija: prevodilac mora da prevede tekst na zahtevanom nivou, što podrazumeva  razumevanje  semantičkih,  gramatičkih,  pragmatičkih,  diskurzivnih  i registarskih odlika teksta, kao i da ima sposobnost uspostavljanja ekvivalencije po svim navedenim odlikama u tekstu na ciljnom jeziku.
 • Kulturna kompetencija: prevodilac mora da u izvornom dokumenta prepozna, koristi i na odgovarajući način prenese specifičnosti kulture iz koje izvorni dokument potiče u tekst prevoda.
 • Dosledno praćenje posebnih uputstava koje su zadate.

Tehnički zahtevi

 • Prevodilac mora posedovati tehnička znanja i veštine za korišćenje odgovarajućih računarskih aplikacija kao što su Microsoft Office paket, poznavanje principa rada CAT alata, kao  i  odgovarajuća  znanja  za  istraživanje,  prikupljanje  i korišćenje podataka (npr. pretraživanje interneta).
 • Naručilac je dužan da obuči Prevodioca za rad u prevodilačkim alatima ako to spada u zahtev za prevod, kao i da pruži potrebne informacije za pristup.
 • Za prevode koji se ne rade u CAT alatima, zbog mogućih problema sa kompatibilnošću prevodilac mora da ima instaliran Microsoft Office paket.
 • Prevodilac mora da ima instaliran spell check za ciljni jezik (Proofing Tools).
 • Font, prored, numerisanje stranica, margine itd. definiše krajnji korisnik prevoda.
 • Prevodilac treba da obezbedi da prevod u pisanoj i elektronskoj formi najbliže odgovara datom originalu, kako po formi tako i po rasporedu sadržine.
 • Prevodilac koji u toku prevođenja dokumenata dostavljenih od strane BEPS d.o.o. koristi CAT alate u obavezi je da sa prevodom dostavi i prevodilačku memoriju, kao i dvojezičnu (neočišćenu) formu prevoda.
 • Originalno ime dokumenta, tj. datoteke u elektronskom obliku mora se zadržati i na njega dodati skraćenicu za ciljani jezik (npr. EN, DE, IT, SR, itd.).
 • Potrebno je da se svaki prevod pregleda u potpunosti nakon završetka i da se uradi spell-check kako bi se eliminisale gramatičke i pravopisne greške.
 • Ukoliko se koriste prevodilački alati, potrebno je uraditi QA kada se prevod kompletira kako bi finalni prevod bio usavršen.

Komunikacija

 • Prevodilac treba o dužim periodima nedostupnosti (godišnji odmor ili sl.) da obavesti BEPS d.o.o. 10 dana unapred.
 • Od prevodioca se očekuje da na mejlove odgovara u roku od 1 sata u periodu između 9-17h.
 • U slučaju da menadžer projekta zove prevodioca, a on/ona nije u mogućnosti da se javi, od prevodioca se očekuje da o sprečenosti pošalje SMS ili da se javi u roku od 1 sata.
 • Prevodilac samo uz dozvolu menadžera projekta u tekst sme da stavlja komentar koji se tiče nedoumica, nesigurnosti ili problema.

Odgovornost za kvalitet i rokove

 • Prevodilac je dužan da po obavljenom prevodu proveri tačnost prevoda u smislu optimalnosti prevoda i preciznosti prevoda (provera da li ima ispuštenih delova teksta ili sličnih grešaka).
 • Naručilac  može  vratiti  prevod  na  korekciju  ukoliko  nije  zadovoljan  kvalitetom  prevoda.
 • Naručilac je dužan da naznači delove prevoda koji ne zadovoljavaju zahtevani standard kvaliteta.
 • U slučaju da se usluge ne izvrše kvalitetno i u predviđenim rokovima, naručilac prevoda će za izvršenje usluga ili otklanjanje nedostataka angažovati treće lice na teret prevodioca i bez njegove saglasnosti.
 • Prevodilac je dužan da poštuje zadate rokove za izradu prevoda.
 • Ukoliko prevodilac, u slučaju tekstualnog prevoda ili lekture, propusti dogovoreni rok, njegova naknada se umanjuje za 25% za kašnjenje unutar dogovorenog dana isporuke, a 50% za kašnjenja više od jednog dana.
 • Za prevode koji su nepotpuni ili sadrže značajnu količinu materijalnih grešaka honorar se ne isplaćuje.

Obračuni i način plaćanja

 • Stalna cena usluge po prevodilačkoj jedinici se ugovara pisanim putem pre početka saradnje.
 • Svaki projekat prati narudžbenica u kom piše ukupan iznos za plaćanje a koju je prevodilac dužan da potvrdi pisanim putem pre početka stupanja u rad. U slučaju da tačan iznos ne može da se odredi unapred, narudžbenica se šalje pre početka projekta sa iznosom po jedinici, a ponovo nakon projekta kada je poznata količina teksta.
 • Jedna prevodilačka strana predstavlja 250 reči izvornog teksta, uključujući tekst u tabelama i grafikonima – ukoliko to nije drugačije definisano u narudžbenici.
 • Prevodilac je dužan da do 10. u mesecu pošalje obračun/fakturu za prethodni mesec u Excel obrascu na finansije@bepsprevodi.rs. Obračun se pravi na osnovu narudžbenica ili obračuna koji je s nalogodavcem dogovoren tokom potvrde posla.  
 • Honorar se isplaćuje nakon 30 dana nakon potvrde specifikacije.

Čuvanje poslovne tajne

 • Prevodilac je dužan da sve informacije do kojih dođe kroz proces prevođenja koje se tiču firme BEPS d.o.o. i/ili krajnjeg klijenta čuva kao poslovnu tajnu i da prihvati odgovornost za njenu eventualnu zloupotrebu do koje je došlo usled nepoštovanja Ugovora o poverljivosti.